Nội dung ôn tập phỏng vấn xét tuyển chuyên viên năm 2018

I. Kiến thức chung: (tải về đính kèm)

1. Luật viên chức số 58/2010/QH12 ngày 15/11/2010:

- Điều 5: Các nguyên tắc trong hoạt động nghề nghiệp của viên chức

- Điều 9: Đơn vị sự nghiệp công lập và cơ cấu tổ chức quản lý hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập

- Điều 16: Nghĩa vụ chung của viên chức

- Điều 17: Nghĩa vụ của viên chức trong hoạt động nghề nghiệp

- Điều 19: Những việc viên chức không được làm

- Điều 27: Chế độ tập sự

- Điều 29: Đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc

- Điều 33: Chế độ đào tạo, bồi dưỡng viên chức

- Điều 37: Bổ nhiệm viên chức quản lý

- Điều 41: Nội dung đánh giá viên chức

- Điều 52: Các hình thức kỷ luật đối với viên chức

2. Thông tư số 07/2014/TT-BYT ngày 25/02/2014 của Bộ Y tế về quy tắc ứng xử của công chức, viên chức, người lao động làm việc tại các cơ sở y tế.

- Điều 3. Ứng xử của công chức, viên chức y tế khi thi hành công vụ, nhiệm vụ được giao

- Điều 4. Ứng xử của công chức, viên chức y tế đối với đồng nghiệp.

- Điều 5. Ứng xử của công chức, viên chức y tế đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân.

- Điều 14. Trách nhiệm của công chức, viên chức y tế.

3. Quyết định số 2088/QĐ-BYT ngày 06/11/1996 của Bộ Y tế về việc ban hành “Quy định về Y đức”.

4. Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng TP. Hồ Chí Minh ban hành kèm theo Quyết định số 4306/QĐ-BYT ngày 02/12/2004 của Bộ trưởng Bộ Y tế.

II. Kiến thức chuyên ngành:

1. Chuyên viên Tổ chức - Pháp chế (tải về đính kèm)

1.1. Nghị định số 56/2015/NĐ-CP ngày 09/6/ 2015 của Chính phủ về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức.

1.2. Thông tư số 16/2012/TT-BNV ngày 28/12/2012 của Bộ Nội vụ ban hành quy chế thi tuyển, xét tuyển viên chức; quy chế thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức và nội quy kỳ thi tuyển, thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức.

1.3. Thông tư liên tịch số 24/2014/TTLT-BKHCN-BNV ngày 01/10/2014 của Liên Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành khoa học và công nghệ.

2. Chuyên viên Kế hoạch; Thống kê - Tổng hợp: (tải về đính kèm)

2.1. Quyết định số 02/2016/QĐ-TTg ngày 28/01/2016 của Thủ tướng Chính phủ Quy định điều kiện công bố dịch, công bố hết dịch bệnh truyền nhiễm.

2.2. Thông tư 54/2015/TT-BYT ngày 28/12/2015 của Bộ y tế Hướng dẫn chế độ thông tin báo cáo và khai báo bệnh, dịch bệnh truyền nhiễm.

2.3. Quyết định số 1920/QĐ-TTg ngày 27/10/2011 Về việc phê duyệt Chiến lược quốc gia phòng chống và loại trừ bệnh sốt rét ở Việt Nam giai đoạn 2011 – 2020 và định hướng đến năm 2030

3. Kế toán viên (tải về đính kèm)

4. Chuyên ngành Công nghệ thông tin (tải về đính kèm)

Sponsor links (Provided by VIEPortal.net - The web cloud services for enterprises)
Thiết kế web, Thiết kế website, Thiết kế website công ty, Dịch vụ thiết kế website, Dịch vụ thiết kế web tối ưu, Giải pháp portal cổng thông tin, Xây dựng website doanh nghiệp, Dịch vụ web bán hàng trực tuyến, Giải pháp thương mại điện tử, Phần mềm dịch vụ web, Phần mềm quản trị tác nghiệp nội bộ công ty,