Khoa Nuôi cấy - Miễn dịch

Chức năng, nhiệm vụ:

- Nghiên cứu khoa học và tổ chức thực hiện việc thu thập, nuôi, giữ các chủng ký sinh trùng sốt rét in vitro và in vivo tại phòng thí nghiệm.

- Nghiên cứu khoa học về ký sinh trùng sốt rét, sốt xuất huyết, côn trùng truyền bệnh khác, các ký sinh trùng gây bệnh cho người. Nghiên cứu đáp ứng của các ký sinh trùng sốt rét với thuốc điều trị.

- Nghiên cứu chẩn đoán huyết thanh, đáp ứng miễn dịch đối với bệnh sốt rét, bệnh sốt xuất huyết, bệnh do côn trùng truyền khác. Phối hợp nghiên cứu khoa học về chẩn đoán huyết thanh, miễn dịch đối với bệnh giun, sán và các bệnh ký sinh trùng khác.

- Giám sát chất lượng thuốc và nghiên cứu dược động học các thuốc điều trị sốt rét, ký sinh trùng.

- Phối hợp biên soạn tài liệu và tham gia đào tạo cán bộ chuyên ngành về sinh học phân tử, dược lý, miễn dịch đối với bệnh sốt rét, nuôi cấy KST sốt rét, sốt xuất huyết, các bệnh do côn trùng truyền khác, bệnh giun, sán và các bệnh ký sinh trùng khác.

- Biên chế khoa: 8 người (đại học và sau đại học: 07, cán bộ khác : 01).

ThS. Nguyễn Thị Thúy Vy
Phó Trưởng khoa

Các CBVC Khoa Nuôi cấy - Miễn dịch

Quá trình hoạt động:

- Trước đây là khoa Sinh học Phân tử - Miễn dịch, từ năm 2010 được đổi tên thành khoa Nuôi cấy - Miễn dịch (NC-MD), là khoa chủ lực trong nghiên cứu khoa học cơ bản, được trang bị máy móc và thiết bị hiện đại.

Nuôi giữ Plasmodium berghei trên chuột

Nuôi cấy Plasmodium falciparum

- Áp dụng các kỹ thuật trong quá trình duy trì và nuôi giữ chủng KST sốt rét thường xuyên trong phòng thí nghiệm, Khoa đã thực hiện giữ chủng KST sốt rét P. berghei tại Viện, hiện đang tạo kháng và duy trì giữ chủng kháng liên tục trên chuột nhắt trắng thực nghiệm. Song song với việc giữ chủng P. berghei trên chuột nhắt trắng, Khoa cũng đã áp dụng kỹ thuật thử thuốc sốt rét in vitroin vivo trên động vật tại Viện cũng như kỹ thuật PCR bậc cao và các kỹ thuật khác như ELISA, IFA, miễn dịch huỳnh quang, dược động học trong nghiên cứu sốt rét.

Giữ KST SR trong nitơ lỏng

Kiểm tra chất lượng thuốc sốt rét

- Khoa đã thực hiện nhiều đề tài nghiên cứu khoa học có tính khả thi cao, tham gia đề tài hợp tác quốc tế “Giám sát chất lượng thuốc lây nhiễm” với Hội đồng Dược điển Hoa Kỳ và Viện Sốt rét - KST - CT TƯ, có hiệu quả và được đánh giá cao.

- Tập thể và nhiều cá nhân của khoa đã được tặng nhiều bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế và Bộ Y tế.