Phòng Truyền thông - Công nghệ thông tin

Chức năng, nhiệm vụ:

- Đầu mối phụ trách các hoạt động truyền thông giáo dục sức khỏe phòng chống sốt rét, sốt xuất huyết, giun sán và các bệnh ký sinh trùng, bệnh do côn trùng truyền khác.

Mít tinh diễu hành tuyên truyền
Ngày thế giới phòng chống sốt rét 25/4

- Quản lý và tổ chức thực hiện các hoạt động công nghệ thông tin của Viện và của khu vực về các lĩnh vực công tác mà Viện phụ trách.

Truyền thông phòng chống giun sán

- Biên chế hiện nay của Phòng: 05 người (đại học và sau đại học: 04, cán bộ khác: 01).

ThS. Nguyễn Thị Hồng Ân
Quyền Trưởng phòng

Các CBVC Phòng Truyền thông - Công nghệ thông tin

- Phụ trách quản lý các trang tin điện tử của Viện

Website của Viện tại địa chỉ: http://impehcm.org.vn

Website của Phòng khám bệnh chuyên khoa Ký sinh trùng

tại địa chỉ: http://www.benhkysinhtrung.vn

Website của Trung tâm dịch vụ khoa hoc kỹ thuật

tại địa chỉ: http://www.dietcontrungboyte.com

- Phụ trách các hoạt động khoa học, nghiên cứu khoa học, theo dõi tiến độ thực hiện các đề tài hợp tác quốc tế của Viện.
- Quản lý và thực hiện các hoạt động hợp tác quốc tế với các tổ chức, các nước về nghiên cứu khoa học và phòng chống dịch bệnh.
- Tổ chức hội thảo, hội nghị quốc tế

Hội thảo Quốc tế tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh