Học tập, quán triệt, triển khai nghị quyết hội nghị Trung Ương 7 (khóa XI)

Ngày 5/9/2013, Đảng ủy Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng TP. HCM tổ chức học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Lương Trường Sơn, Phó Bí thư Đảng ủy nêu bật vị trí, ý nghĩa, tầm quan trọng, những vấn đề đã được Ban Chấp hành Trung ương Đảng thảo luận, quyết nghị tại Hội nghị lần thứ 7. Kết quả của Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 7 có giá trị định hướng và chỉ đạo sâu sắc toàn bộ hoạt động của Đảng, Nhà nước, nhân dân và toàn quân trong thời gian tới. Những nội dung được Ban Chấp hành Trung ương Đảng quyết nghị lần này vừa có tính chiến lược lâu dài, vừa mang tính thời sự cấp bách, đáp ứng những đòi hỏi của công cuộc đổi mới, đẩy mạnh sự nghiệp CNH-HĐH đất nước và hội nhập quốc tế; đồng thời cũng là những vấn đề liên quan trực tiếp đến các cấp, các ngành và từng người dân.


Đồng chí Lương Trường Sơn, Phó Bí thư Đảng ủy phát biểu chỉ đạo
Tại hội nghị, các đồng chí đảng viên đã được truyền đạt nội dung cơ bản của một số nghị quyết, kết luận tại Hội nghị Trung ương 7 (khoá XI) như: tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới; chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường; tiếp tục đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở; tiếp thu ý kiến nhân dân, hoàn thiện bản dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992…, trong đó tập trung Nghị quyết số 25-NQ/TW về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”; Nghị quyết đã nhấn mạnh mục tiêu lớn nhất của công tác dân vận trong tình hình mới chính là tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận để củng cố vững chắc lòng tin của nhân dân đối với Đảng, tăng cường xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, phát huy sức mạnh to lớn của nhân dân tạo ra phong trào quần chúng rộng lớn, thực hiện thắng lợi sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Từ những phân tích nói trên, đồng chí Phó Bí thư chỉ đạo mỗi đảng viên cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, tiếp thu đầy đủ các nội dung của nghị quyết và kết luận của Trung ương, nắm vững những vấn đề cốt lõi, những chủ trương mới để chủ động xây dựng kế hoạch, xây dựng chương trình hành động, triển khai đồng bộ các giải pháp, gắn việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XI) với thực hiện nhiệm vụ tại cơ quan, nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2013.

CN. Nguyễn Thị Yến
Sponsor links (Provided by VIEPortal.net - The web cloud services for enterprises)
Thiết kế web, Thiết kế website, Thiết kế website công ty, Dịch vụ thiết kế website, Dịch vụ thiết kế web tối ưu, Giải pháp portal cổng thông tin, Xây dựng website doanh nghiệp, Dịch vụ web bán hàng trực tuyến, Giải pháp thương mại điện tử, Phần mềm dịch vụ web, Phần mềm quản trị tác nghiệp nội bộ công ty,