Những chính sách mới áp dụng từ 01/7/2019 Cán bộ, công chức, viên chức nên biết

Kể từ 1/7/2019 nhiều thay đổi mới về tiền lương, tăng mức hưởng BHXH, những đổi mới về tuyển dụng, nâng ngạch công chức và những điều cấm mà cán bộ, công chức, viên chức cần nắm sau đây:
1. Tăng lương cơ sở và những thay đổi tác động không nhỏ đến quyền lợi của cán bộ, công chức, viên chức
- Ngày 09/5/2019 Chính phủ ban hành Nghị định 38/2019/NĐ-CP quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang. Theo đó, từ ngày 01/7/2019 mức lương cơ sở sẽ tăng từ 1.390.000 đồng/tháng lên thành 1.490.000 đồng/tháng.
- Nghị định có hiệu lực từ ngày 1/7/2019.
- Lương cơ sở tăng từ 1/7 tác động không nhỏ đến quyền lợi của cán bộ, công chức, viên chức, dưới đây là hàng loạt các mức tăng mà đối tượng nêu trên cần biết:
1/ Tăng mức lương thực nhận
2/ Tăng mức phụ cấp hiện hưởng
3/ Tăng tiền lương tháng đóng BHXH vào quỹ hưu trí và tử tuất
4/ Tăng mức đóng BHYT
5/ Tăng trợ cấp thai sản
6/ Tăng mức hưởng dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau ốm đau, sau thai sản
7/ Tăng mức hưởng trợ cấp thất nghiệp
8/ Tăng trợ cấp hàng tháng khi bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (khi bị suy giảm từ 31% trở lên khả năng lao động)
9/ Tăng trợ cấp 01 lần khi bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (khi bị suy giảm từ 5% - 30% khả năng lao động)
10/ Tăng trợ cấp 1 lần khi chết do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp
11/ Tăng mức hưởng dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau khi điều trị thương tật, bệnh tật
12/ Tăng trợ cấp mai táng
13/ Tăng mức trợ cấp tuất hàng tháng
14/ Tăng mức hưởng lương hưu hằng tháng
15/ Tăng mức hưởng trợ cấp 01 lần khi nghỉ hưu
16/ Tăng mức hưởng BHXH 1 lần
2. Bảng lương dành cho cán bộ, công chức áp dụng từ ngày 1/7/2019
Từ nay đến 30/6/2019 mức lương cơ sở được áp dụng theo Nghị định 72/2019/NĐ-CP là 1.390.000 đồng/tháng , từ ngày 1/7/2019 mức lương này sẽ được điều chỉnh lên 1.490.000 đồng/tháng.
Dưới đây là Bảng lương Chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức trong các cơ quan nhà nước áp dụng theo quy định hiện hành và quy định sắp tới. Chi tiết xem tại: https://danluat.thuvienphapluat.vn/bang-luong-danh-cho-can-bo-cong-chuc-ap-dung-tu-ngay-1-7-2019-174145.aspx
3. 06 việc cán bộ, công chức, viên chức không được làm từ 1/7/2019
Luật phòng chống tham nhũng 2018 chính thức có hiệu lực từ ngày 1/7/2019 theo đó người có chức vụ quyền hạn không được làm những việc sau đây:
- Nhũng nhiễu trong giải quyết công việc;
- Thành lập, tham gia quản lý, điều hành doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh, hợp tác xã, trừ trường hợp luật có quy định khác;
- Tư vấn cho doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân khác ở trong nước và nước ngoài về công việc có liên quan đến bí mật nhà nước, bí mật công tác, công việc thuộc thẩm quyền giải quyết hoặc tham gia giải quyết;
- Thành lập, giữ chức danh, chức vụ quản lý, điều hành doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh, hợp tác xã thuộc lĩnh vực mà trước đây mình có trách nhiệm quản lý trong thời hạn nhất định theo quy định của Chính phủ;
- Sử dụng trái phép thông tin của cơ quan, tổ chức, đơn vị;
- Những việc khác mà người có chức vụ, quyền hạn không được làm theo quy định của Luật Cán bộ, công chức, Luật Viên chức, Luật Doanh nghiệp và luật khác có liên quan.
4. Nhiều thay đổi quan trọng từ ngày 1/7/2019 về tuyển dụng, nâng ngạch công chức
Là nội dung được Bộ Nội vụ ban hành tại Thông tư 03/2019/TT-BNV sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập (Thông tư có hiệu lực thi hành từ 1/7/2019)
Theo đó, thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 13/2010/TT-BNV quy định chi tiết một số điều về tuyển dụng công chức và nâng ngạch công chức của Nghị định 24/2010/NĐ-CP về tuyển dụng, xử lý và quản lý công chức
5. Từ ngày 1/7/2019 toàn bộ cán bộ, công chức phải kê khai tài sản
Là nội dung của Luật phòng, chống tham nhũng 2018 quy định về phòng ngừa, phát hiện tham nhũng và các hành vi khác vi phạm pháp luật về phòng, chống tham nhũng.
Theo đó, quy định về đối tượng có nghĩa vụ kê khai tài sản và thu nhập cụ thể như sau:
- Cán bộ, công chức (trước đây chỉ quy định một số đối tượng cụ thể, không phải tất cả);
- Sĩ quan công an nhân dân; sĩ quan Quân đội nhân dân, quân nhân chuyên nghiệp;
- Người giữ chức vụ Phó trưởng phòng và tương đương trở lên công tác tại đơn vị sự nghiệp công lập, DNNN, người được cử làm đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp;
- Người ứng cử đại biểu Quốc hội, người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân.
6. Từ 1/7, Viên chức nên biết 04 thay đổi về tuyển dụng, ký kết HĐ và đền bù chi phí đào đạo
Theo đó thông tư 03/2019/TT-BNV sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 15/2012/ TT-BNV hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức. Nội dung cụ thể như sau:
* Quy định về Thông báo tuyển dụng viên chức (Điều 3 trong Thông tư 15 được sửa đổi, bổ sung) như sau:
1. Thông báo tuyển dụng của cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức phải được đăng tải trên một trong các phương tiện thông tin đại chúng là báo in, báo điện tử, báo nói, báo hình; đồng thời được đăng tải trên trang điện tử hoặc cổng thông tin điện tử và niêm yết công khai tại trụ sở làm việc của cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức.
2. Nội dung thông báo tuyển dụng bao gồm:
a) Tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự tuyển;
b) Số lượng viên chức cần tuyển tương ứng với vị trí việc làm
c) Thời hạn và địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển của người đăng ký dự tuyển; số điện thoại di động hoặc điện thoại cố định của bộ phận được phân công tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển;
d) Hình thức và nội dung thi tuyển hoặc xét tuyển; thời gian và địa điểm thi tuyển hoặc xét tuyển.
3. Khi có thay đổi về nội dung thông báo tuyển dụng thì cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức phải thực hiện việc công khai thông báo tuyển dụng bổ sung theo quy định tại khoản 1 Điều này.
* Quy định về Hợp đồng làm việc xác định thời hạn (Điều 11 trong Thông tư 15 được sửa đổi, bổ sung) như sau:
1. Hợp đồng làm việc xác định thời hạn được ký kết giữa người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập với người trúng tuyển vào viên chức, trừ trường hợp quy định tại điểm d, điểm đ khoản 1 Điều 58 Luật Viên chức, theo mẫu số 1 ban hành kèm theo Thông tư này.
2. Đối với các trường hợp đăng ký dự tuyển vào viên chức trong lĩnh vực hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể dục, thể thao, nếu được tuyển dụng vào viên chức thi thực hiện ký hợp đồng làm việc xác định thời hạn, theo mẫu số 2 ban hành kèm theo Thông tư này. Trường hợp xảy ra tranh chấp trong thực hiện hợp đồng làm việc, người được tuyển dụng trong lĩnh vực hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể dục, thể thao chưa đủ 18 tuổi được người đại diện theo pháp luật của mình thay mặt giải quyết tranh chấp liên quan đến hợp đồng làm việc.
3. Căn cứ vào nhu cầu công việc, yêu cầu của vị trí việc làm và chức danh nghề nghiệp được tuyên dụng, người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập quyết định thời hạn cụ thể để ký hợp đồng xác định thời hạn từ 12 tháng trở lên những không vượt quá 36 tháng.
* Quy định về Hợp đồng làm việc không xác định thời hạn (Điều 12 trong Thông tư 15 được sửa đổi, bổ sung) như sau:
Hợp đồng làm việc không xác định thời hạn được ký kết giữa người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập với người đã thực hiện xong hợp đồng làm việc xác định thời hạn quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 18 Nghị định số 29/2012/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại khoản 10 Nghị định số 161/2018/NĐ-CP hoặc trường hợp cán bộ, công chức chuyển thành viên chức theo quy định tại điểm d, điểm đ khoản 1 Điều 58 Luật Viên chức, theo mẫu số 3 ban hành kèm theo Thông tư này.
* Quy định về Chấm dứt hợp đồng làm việc trong trường hợp viên chức chuyến công tác đến cơ quan, đơn vị khác (Khoản 1, Điều 14 trong Thông tư 15 được sửa đổi, bổ sung) như sau:
1. Khi viên chức chuyển đến cơ quan, đơn vị khác thì phải chấm dứt hợp đồng làm việc với đơn vị sự nghiệp đang làm việc và được giải quyết các chế độ, chính sách theo quy định của pháp luật. Trường hợp viên chức được cấp có thẩm quyền đồng ý chuyển đến đơn vị sự nghiệp công lập khác thì không thực hiện việc tuyển dụng mới và không giải quyết chế độ thôi việc.
7. Mẫu Hợp đồng làm việc mới của viên chức từ ngày 01/7/2019
Theo đó, người trúng tuyển viên chức đơn vị sự nghiệp công lập sẽ ký hợp đồng làm việc theo biểu mẫu sau đây kể từ ngày 01/7/2019:
- Mẫu số 1: Mẫu hợp đồng làm việc xác định thời hạn
(Không áp dụng đối với trường hợp cán bộ, công chức chuyển sang làm viên chức và công chức hết thời hạn bổ nhiệm mà không được bổ nhiệm được chuyển làm viên chức);
- Mẫu số 2: Mẫu hợp đồng làm việc xác định thời hạn (dành cho đối tượng dưới 18 tuổi);
- Mẫu số 3: Mẫu hợp đồng làm việc không xác định thời hạn.
(Hiện nay mẫu hợp đồng được sử dụng là những biểu mẫu được ban hành kèm theo Thông tư 15/2012-BNV ngày 25/12/2012).
Sponsor links (Provided by VIEPortal.net - The web cloud services for enterprises)
Thiết kế web, Thiết kế website, Thiết kế website công ty, Dịch vụ thiết kế website, Dịch vụ thiết kế web tối ưu, Giải pháp portal cổng thông tin, Xây dựng website doanh nghiệp, Dịch vụ web bán hàng trực tuyến, Giải pháp thương mại điện tử, Phần mềm dịch vụ web, Phần mềm quản trị tác nghiệp nội bộ công ty,